Blog / Website

Cập nhật các công nghệ mới liên quan đến lập trình web.

Website 05/09/2020

Hiệu ứng pháo hoa với CSS Animations

Bài viết hướng dẫn thêm hiệu ứng pháo hoa vào website với CSS Animations, có thể sử dụng để hiển thị chung với thông báo chúc mừng!

Pháo hoa

CSS

Thêm đoạn CSS.

.pyro > .before, .pyro > .after {
 position: absolute;
 width: 7px;
 height: 7px;
 pointer-events: none;
 z-index: 99999999;
 border-radius: 50%;
 box-shadow: -120px -218.66667px blue, 248px -16.66667px #00ff84, 190px 16.33333px #002bff, -113px -308.66667px #ff009d, -109px -287.66667px #ffb300, -50px -313.66667px #ff006e, 226px -31.66667px #ff4000, 180px -351.66667px #ff00d0, -12px -338.66667px #00f6ff, 220px -388.66667px #99ff00, -69px -27.66667px #ff0400, -111px -339.66667px #6200ff, 155px -237.66667px #00ddff, -152px -380.66667px #00ffd0, -50px -37.66667px #00ffdd, -95px -175.66667px #a6ff00, -88px 10.33333px #0d00ff, 112px -309.66667px #005eff, 69px -415.66667px #ff00a6, 168px -100.66667px #ff004c, -244px 24.33333px #ff6600, 97px -325.66667px #ff0066, -211px -182.66667px #00ffa2, 236px -126.66667px #b700ff, 140px -196.66667px #9000ff, 125px -175.66667px #00bbff, 118px -381.66667px #ff002f, 144px -111.66667px #ffae00, 36px -78.66667px #f600ff, -63px -196.66667px #c800ff, -218px -227.66667px #d4ff00, -134px -377.66667px #ea00ff, -36px -412.66667px #ff00d4, 209px -106.66667px #00fff2, 91px -278.66667px #000dff, -22px -191.66667px #9dff00, 139px -392.66667px #a6ff00, 56px -2.66667px #0099ff, -156px -276.66667px #ea00ff, -163px -233.66667px #00fffb, -238px -346.66667px #00ff73, 62px -363.66667px #0088ff, 244px -170.66667px #0062ff, 224px -142.66667px #b300ff, 141px -208.66667px #9000ff, 211px -285.66667px #ff6600, 181px -128.66667px #1e00ff, 90px -123.66667px #c800ff, 189px 70.33333px #00ffc8, -18px -383.66667px #00ff33, 100px -6.66667px #ff008c;
 -moz-animation: 1s bang ease-out infinite backwards, 1s gravity ease-in infinite backwards, 5s position linear infinite backwards;
 -webkit-animation: 1s bang ease-out infinite backwards, 1s gravity ease-in infinite backwards, 5s position linear infinite backwards;
 -o-animation: 1s bang ease-out infinite backwards, 1s gravity ease-in infinite backwards, 5s position linear infinite backwards;
 -ms-animation: 1s bang ease-out infinite backwards, 1s gravity ease-in infinite backwards, 5s position linear infinite backwards;
 animation: 1s bang ease-out infinite backwards, 1s gravity ease-in infinite backwards, 5s position linear infinite backwards; }

.pyro > .after {
 -moz-animation-delay: 1.25s, 1.25s, 1.25s;
 -webkit-animation-delay: 1.25s, 1.25s, 1.25s;
 -o-animation-delay: 1.25s, 1.25s, 1.25s;
 -ms-animation-delay: 1.25s, 1.25s, 1.25s;
 animation-delay: 1.25s, 1.25s, 1.25s;
 -moz-animation-duration: 1.25s, 1.25s, 6.25s;
 -webkit-animation-duration: 1.25s, 1.25s, 6.25s;
 -o-animation-duration: 1.25s, 1.25s, 6.25s;
 -ms-animation-duration: 1.25s, 1.25s, 6.25s;
 animation-duration: 1.25s, 1.25s, 6.25s; }

@-webkit-keyframes bang {
 from {
  box-shadow: 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white; } }
@-moz-keyframes bang {
 from {
  box-shadow: 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white; } }
@-o-keyframes bang {
 from {
  box-shadow: 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white; } }
@-ms-keyframes bang {
 from {
  box-shadow: 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white; } }
@keyframes bang {
 from {
  box-shadow: 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white, 0 0 white; } }
@-webkit-keyframes gravity {
 to {
  transform: translateY(200px);
  -moz-transform: translateY(200px);
  -webkit-transform: translateY(200px);
  -o-transform: translateY(200px);
  -ms-transform: translateY(200px);
  opacity: 0; } }
@-moz-keyframes gravity {
 to {
  transform: translateY(200px);
  -moz-transform: translateY(200px);
  -webkit-transform: translateY(200px);
  -o-transform: translateY(200px);
  -ms-transform: translateY(200px);
  opacity: 0; } }
@-o-keyframes gravity {
 to {
  transform: translateY(200px);
  -moz-transform: translateY(200px);
  -webkit-transform: translateY(200px);
  -o-transform: translateY(200px);
  -ms-transform: translateY(200px);
  opacity: 0; } }
@-ms-keyframes gravity {
 to {
  transform: translateY(200px);
  -moz-transform: translateY(200px);
  -webkit-transform: translateY(200px);
  -o-transform: translateY(200px);
  -ms-transform: translateY(200px);
  opacity: 0; } }
@keyframes gravity {
 to {
  transform: translateY(200px);
  -moz-transform: translateY(200px);
  -webkit-transform: translateY(200px);
  -o-transform: translateY(200px);
  -ms-transform: translateY(200px);
  opacity: 0; } }
@-webkit-keyframes position {
 0%, 19.9% {
  margin-top: 10%;
  margin-left: 40%; }

 20%, 39.9% {
  margin-top: 40%;
  margin-left: 30%; }

 40%, 59.9% {
  margin-top: 20%;
  margin-left: 70%; }

 60%, 79.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 20%; }

 80%, 99.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 80%; } }
@-moz-keyframes position {
 0%, 19.9% {
  margin-top: 10%;
  margin-left: 40%; }

 20%, 39.9% {
  margin-top: 40%;
  margin-left: 30%; }

 40%, 59.9% {
  margin-top: 20%;
  margin-left: 70%; }

 60%, 79.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 20%; }

 80%, 99.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 80%; } }
@-o-keyframes position {
 0%, 19.9% {
  margin-top: 10%;
  margin-left: 40%; }

 20%, 39.9% {
  margin-top: 40%;
  margin-left: 30%; }

 40%, 59.9% {
  margin-top: 20%;
  margin-left: 70%; }

 60%, 79.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 20%; }

 80%, 99.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 80%; } }
@-ms-keyframes position {
 0%, 19.9% {
  margin-top: 10%;
  margin-left: 40%; }

 20%, 39.9% {
  margin-top: 40%;
  margin-left: 30%; }

 40%, 59.9% {
  margin-top: 20%;
  margin-left: 70%; }

 60%, 79.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 20%; }

 80%, 99.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 80%; } }
@keyframes position {
 0%, 19.9% {
  margin-top: 10%;
  margin-left: 40%; }

 20%, 39.9% {
  margin-top: 40%;
  margin-left: 30%; }

 40%, 59.9% {
  margin-top: 20%;
  margin-left: 70%; }

 60%, 79.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 20%; }

 80%, 99.9% {
  margin-top: 30%;
  margin-left: 80%; } }

HTML

Để bắn pháo hoa, các bạn thêm đoạn mã sau.

<div class="pyro"><div class="before"></div><div class="after"></div></div>

Vào vị trí cần hiển thị. Có thể điều chỉnh kích thước pháo hoa bằng cách đặt lại thông số widthheight của .pyro > .before, .pyro > .after.

Chúc các bạn thành công!